Ce cheltuieli pot sa facturez pe firma?

Cu siguranta majoritatea antreprenorilor și-au pus macăr odata în viață aceasta întrebare: “La ce mă ajuta faptul că facturez pe firma și ce anume pot factura pe firmă?”. 

Ei bine, avantajul pe care îl obțineti trecând anumite cheltuieli pe firmă este acela de a vă deduce TVA-ul aferent, acest lucru aplicându-se societăților plătitoare de TVA.

Bunurile achiziționate pe firmă trebuie supuse inventarierii iar în cazul unui control va trebui să demonstrati faptul că acele bunuri au fost necesare pentru derularea activității dumneavoastră (în scopul firmei). Pe de altă parte, nu există o limitare cu privire la cheltuielile efectuate pe firmă.

Potrivit Codului Fiscal 2016, cheltuielile deductibile sunt cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

Cheltuieli deductibile:

 • cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri;
 • cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți;
 • cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii pentru clienți;
 • chiria aferentă spațiului în care se desfășoară activitatea, cea aferentă utilajelor și altor instalații utilizate în desfășurarea activității, în baza unui contract de închiriere;
 • dobânzile aferente creditelor bancare;
 • cheltuielile cu comisioanele și cu alte servicii bancare;
 • cheltuielile cu primele de asigurare care privesc active corporale și/sau necorporale, inclusiv pentru stocurile deținute, precum și primele de asigurare efectuate pentru asigurarea de risc profesional;
 • cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile (activele) din patrimoniul personal/patrimoniul afacerii, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;
 • cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații;
 • cheltuielile cu energia și apa;
 • cheltuielile cu transportul de bunuri și de persoane, altele decât cele prevăzute la art. 68 alin. (5) lit. j) din Codul fiscal;
 • cheltuieli de natură salarială;
 • cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit;
 • cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul fiscal, după caz;
 • valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din prețul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării și limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;
 • cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria/rata de leasing în cazul leasingului operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile în cazul leasingului financiar, stabilite în conformitate cu reglementările în materie privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
 • cheltuielile pentru pregătirea profesională și perfecționarea contribuabilului și a salariaților acestuia;
 • cheltuielile cu funcționarea și întreținerea aferente bunurilor imobile care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înțelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
 • cheltuielile ocazionate de participarea la congrese și alte întruniri cu caracter profesional;
 • cheltuielile efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • cheltuielile de reclamă și publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama și publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
 • contravaloarea cotei de 10% aplicată la venitul brut din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, datorată biroului de expertiză locală, potrivit legislației privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;
 • alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

Nu sunt cheltuieli deductibile:

 • sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 • cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 • impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 • cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii și asimilate salariilor;
 • donații de orice fel;
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;
 • ratele aferente creditelor angajate; 
 • cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; 
 • cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare; 
 • impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit; 
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință.
 • alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0