Vrei sa modifici obiectul de activitate al firmei ?

Iata ce documente sunt solicitate de ONRC si cat te costa :

1. Cererea de înregistrare (original) ;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea AGA/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original) ;

3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:

• hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
• pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
• pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original);

4. Actul constitutiv actualizat ;

5. Dacă este cazul:

• declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
• persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social,la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol ) – original;
• persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);
• certificatul de înregistrare, în original – detalii;
• avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie) – detalii;
• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

• 45 lei – taxele de registru;
• 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006;
• 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (45 lei taxa de registru, la care se adaugă 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006);
• tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0