Ce trebuie sa faci inainte de a primi la munca un salariat?

Pentru inceput, trebuie sa stim ca contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Inainte de a incheia contractul individual de munca si inainte ca salariatul sa isi inceapa activitatea, trebuie indeplinite urmatoarele:

 1. Solicitarea actelor necesare angajarii
 • copie dupa cartea de identitate a angajatului;
 • copii dupa actele de studii;
 • copii dupa certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
 • copie dupa permisul de conducere, in cazul in care se va conduce masina in scopul firmei;
 • medicina muncii – fara avizul de la medicul de medicina a muncii, contractul individual de munca este considerat nul.

2. Medicina muncii

O persoana poate fi incadrata in munca numai in baza unui certificat medical din care sa reiasa faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

Inainte de angajare dar si dupa aceasta, angajatorii sunt obligati sa asigure salariatilor serviciul medical de medicina a muncii, costurile fiind suportate de catre angajator.

Contractele individuale de munca incheiate fara un certificat medical sunt considerate nule.

3.Clauzele din contract

Persoana selectata in vederea angajarii va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

 • identitatea partilor;
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 • în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi și ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.

Pe langa acestea, in contract mai pot fi introduse clauze specifice:

Clauza de neconcurenta

Presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul este obligat sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Pentru validitatea clauzei trebuie respectate urmatoarele:

 • activitatile ce sunt interzise;
 • aria geografica;
 • indemnizatia;

Clauza de mobilitate

Prin clauza de mobilitate partile stabilesc ca executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc de munca stabil. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura. Cuantumul prestatiilor sunt stabilite in contractul individual de munca.

Clauza de confidentialitate

Partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentul intern, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

4.Transmitere CIM in Revisal

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evienta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

5.Inmanarea unui exemplar din CIM salariatului

Inainte ca salariatul sa isi inceapa aactivitatea, anagajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0