Care sunt actele necesare pentru radierea sucursalei ?

Documentele de care aveti nevoie pentru radierea sucursalei sau altui sediu secundar asimilat sucursalei înfiinţate de societate sunt urmatoarele:

  • Cererea de radiere (original);
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ consiliului de administraţie/ membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuţii în acest sens cuprinzând menţiunea cu privire la încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia (original);
  • Certificatul de înregistrare al sucursalei şi certificatul constatator de autorizare (originale);
  • Dacă este cazul: avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original); împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii: 45 lei – taxele de registru; 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;

-În cazul sucursalelor persoanelor juridice străine, se va prezenta hotărârea organului statutar al societăţii cu sediul în străinătate original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public) şi certificatul eliberat de organul fiscal competent privind lipsa datoriilor sucursalei la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale (original).
-Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
-Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
-Formularele se distribuie la sediul ORC.
-Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
-Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0