5 lucruri bine de stiut despre AGA la o SA

1.Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an.

2.Termenul de intrunire este decel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

3.Pentru validitatea deliberărilor AGA ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile AGA ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.

4.Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilorde prezenta prezentate la punctul 3, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit.

5.Ce este obligatoriu sa se discute la AGA, pe langa alte lucruri inscrise pe ordinea de zi ?

a)să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b)să aleagă pe administratori şi cenzori;

b)să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii;

b1)în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;

b1)în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c)să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

c)să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor

d)să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

d)să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;

e)să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

f)să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0